EU-tietosuoja-asetus (Gdpr)

Elovoltti rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

Tämä on yrityksen Elovoltti Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.10.2019. Viimeisin muutos 23.10.2019. 

1. Rekisterinpitäjä

Elovoltti Oy (2773181-5)
Kivisillantie 20, 05810 Hyvinkää Suomi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarno Elo, jarno.elo(at)elovoltti.net, 040 7416902

3. Rekisterin nimi

Elovoltti Oy asiakas- ja laskutusrekisteri. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– Henkilön suostumus. 

– Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. 

Henkilötietojen käsittellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat: 

– Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen asiakkaille. 

– Asiakassuhteen hoitaminen. 

– Tuotteiden ja palveluiden markkinointi. 

– Liiketoiminnan kehittäminen. 

– Lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

– Henkilön nimi ja syntymäaika. 

– Yritys/organisaatio. 

– Yhteystiedot (Puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). 

– Laskutustiedot. 

– Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa. 

– Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista. 

– Muut asiakkuuksiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

Asiakastietoja säilytetään pääsääntöisesti 5 vuotta ostetun palvelun päättymisestä. Tietoja käytetään tässä selosteessa mainituissa ja lain vaatimusten mukaisissa
käyttötarkoituksissa. Huomioitava on myös, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen vaatimus olla poistamatta pyydettyä tietoa, jolloin tietoja säilytetään lain
vaatima aika vaikka se olisi pidempi kuin tässä selosteessa on määritelty. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja siirretään ostetun palvelun mukaisesti toisinaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Evästeet
Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

miksi valita meidät

Olemme luotettava kumppani, jonka tavoitat helposti.  Meillä on sähkötöihin vaadittavat luvat ja kaikki asentajamme ovat päteviä työhönsä. Teemme työmme aina ammattimaisesti laadusta tinkimättä.

Kiitos tarjouspynnöstä! Vastaamme siihen mahdollisimman pian.